Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten. De 6 groepssessies (2-wekelijks op woensdag van 14u-16u) vormen de kern van het project. De volgende thema’s komen hierin aan bod : - HALLO, WIE BEN IK ? uitgebreide kennismaking, eerste verkenning van wat psychisch ziek zijn is, isolement doorbreken - INFORMATIE, vragenronde aan de psychiater psycho-educatie adhv folders en brochures, vragen voorbereiden omtrent ziektebeelden en medicatie die tijdens het 2° uur aan de psychiater zelf kunnen gesteld worden. - MIJN GEZIN ? zicht krijgen op de rolpatronen in het gezin en de gevolgen op het eigen emotioneel en sociaal functioneren - STERKER WORDEN ? zicht krijgen op eigen kwaliteiten en competenties, sociale vaardigheden bevorderen - MIJN HELPERS ? sociaal netwerk in kaart brengen met aandacht voor sociale media, kennismaking met hulpverleningsaanbod - BETER NAAR HUIS ? Voorbereiding van het terugkoppelingsgesprek : wat nemen we mee naar het eigen gezin Parallel aan de 2° groepssessie voor kinderen/jongeren vindt er één oudergroepssessie plaats. Hierbinnen krijgen ouders de kans vragen te stellen aan de psychiater (1° uur) omtrent de invloed van psychische moeilijkheden op het opvoedingsproces; alsook wat het mogelijke effect van “sterker wordende” kinderen binnen het gezin kan zijn. Het traject wordt afgerond met een tweede gezinsgesprek, waarbij ook de professionele verwijzer opnieuw aanwezig is. Op die manier kan de terugkoppeling gemaakt worden van wat tijdens de groep aan bod kwam, hoe dit in de eigen gezinscontext kan verder vorm krijgen, wat geleerd werd en wat werkpunten blijven…
Autisme wordt vaak geassocieerd met kinderen maar komt uiteraard ook voor op volwassen leeftijd. In enkele gevallen wordt zelfs de diagnose pas op latere leeftijd gesteld. Welke vormen van autisme bestaan er? Op een interactieve manier en aan de hand van concrete casussen worden praktische tips en handvatten aangereikt in het omgaan met personen met autisme.
Als professioneel is men dikwijls geconfronteerd met mensen die grenzen overschrijden. Dit overschrijden kan verschillende vormen aannemen. Eén vorm is zeker agressie, zowel verbaal als fysiek. Wat doen wij daarmee als hulpverlener? Kan dit vermeden worden?

Onze partners