Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten. De 6 groepssessies (2-wekelijks op woensdag van 14u-16u) vormen de kern van het project. De volgende thema’s komen hierin aan bod : - HALLO, WIE BEN IK ? uitgebreide kennismaking, eerste verkenning van wat psychisch ziek zijn is, isolement doorbreken - INFORMATIE, vragenronde aan de psychiater psycho-educatie adhv folders en brochures, vragen voorbereiden omtrent ziektebeelden en medicatie die tijdens het 2° uur aan de psychiater zelf kunnen gesteld worden. - MIJN GEZIN ? zicht krijgen op de rolpatronen in het gezin en de gevolgen op het eigen emotioneel en sociaal functioneren - STERKER WORDEN ? zicht krijgen op eigen kwaliteiten en competenties, sociale vaardigheden bevorderen - MIJN HELPERS ? sociaal netwerk in kaart brengen met aandacht voor sociale media, kennismaking met hulpverleningsaanbod - BETER NAAR HUIS ? Voorbereiding van het terugkoppelingsgesprek : wat nemen we mee naar het eigen gezin Parallel aan de 2° groepssessie voor kinderen/jongeren vindt er één oudergroepssessie plaats. Hierbinnen krijgen ouders de kans vragen te stellen aan de psychiater (1° uur) omtrent de invloed van psychische moeilijkheden op het opvoedingsproces; alsook wat het mogelijke effect van “sterker wordende” kinderen binnen het gezin kan zijn. Het traject wordt afgerond met een tweede gezinsgesprek, waarbij ook de professionele verwijzer opnieuw aanwezig is. Op die manier kan de terugkoppeling gemaakt worden van wat tijdens de groep aan bod kwam, hoe dit in de eigen gezinscontext kan verder vorm krijgen, wat geleerd werd en wat werkpunten blijven…
Ik heb vrije tijd en wil er wat mee doen… wat doen? Hoe vinden wat jij zelf echt wilt? Vrije tijd is een recht, en een essentieel deel van ons leven. Tijdens de vormingsactiviteit geven we aandacht aan het eigene van wat we in vrije tijd doen. Iedereen doet andere dingen, maar de kenmerken zijn zeer gelijklopend. die kenmerken geven al een eerste aanzet om je eigen vrije tijd uit te bouwen in je eigen context. De groep is daarbij een steun! Om te eindigen wordt een beeld gegeven van het “groepstraject vrije tijd”. Inschrijven voor deze reeks kan op dit moment gebeuren.
Het woord eutonie komt van het Grieks (eu= goed, tonos=spanning). Eutonie beoogt om de natuurlijke flexibiliteit in de spieren te herstellen. Deze natuurlijke flexibiliteit komt immers in het gedrang door stress, levensgebeurtenissen, enz… Hierdoor ontstaan er bij veel mensen een (gefixeerde) toestand hypertonie of hypotonie. Eutonie-oefeningen zijn lichaamsoefeningen die traag, voelend en met gerichte aandacht worden uitgevoerd. Ze blijken een effectieve manier te zijn om in voeling te komen met je lijf, om spanningen te lossen, en om prikkels & indrukken te laten zakken. De meeste oefeningen worden liggend op een mat gedaan. Er zijn ook een aantal zittende oefeningen bij, en een paar staande oefeningen. We gebruiken de methodiek die de Vlaamse Eutonie School heeft uitgewerkt, bestaande uit onder andere: • (lichaams)bewustwordingsoefeningen binnen de sensomotoriek / stimuleren van de proprioceptieve waarneming • sensomotorische spierontspanningsoefeningen  er wordt extra aandacht besteed aan ontspanning van de schouders en de lage rug • (een eerste aanzet tot) eutonisch rekken, zodat de tonus in de spieren alle kansen krijgt om weer flexibel te worden, en deelnemers de weldaad van eutonisch rekken kunnen ervaren

Onze partners