Home

PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen PRIT en staat voor een ambulant aanbod waarin de partners hun expertise bundelen. Het PritLink-aanbod is complementair aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

Een greep uit ons activiteiten aanbod

Deze vorming wil hulpverleners een aantal handvatten aanreiken in het omgaan met verschillende problematieken om eventueel gericht te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De module bestaat uit 6 sessies. Je kan je hier inschrijven voor de 6 sessies (waardoor je korting krijgt).
De opleidingsvraag heeft zowel betrekking op het zich eigen maken van een theoretisch kader (waarbinnen de concepten en de visie van het SRH gesitueerd kunnen worden) als op het zich eigen maken van methodiek. De basisopleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • het gaat om een samenwerking tussen twee gelijkwaardige partners: de cliënt is de deskundige wat zijn eigen leefwereld betreft, de hulpverlener bezit een deskundigheid op het vlak van probleemanalyse en hulpverleningsvormen of methodieken die probleemoplossend gericht zijn; • krachten van de cliënt en de omgeving worden versterkt; • de tussenkomsten zijn gericht op het verhogen van de autonomie van de cliënten en van hun zelfbeschikkingsrecht. In de opleiding staat centraal dat de deelnemers kennis verwerven over verschillende herstelconcepten en deze kunnen integreren en toepassen in de praktijk. De inhoud omvat de hieronder genoemde onderwerpen en wordt behandeld in drie dagen: - Krachtgericht werken en presentie (er zijn voor de ander); - Opbouw van samenwerkingsrelatie, basisprincipes van begeleiden; - Aansluiten bij (fase) herstelproces > accent op stabilisatie, verwerking/heroriëntatie; re-integratie; - De natuurlijke omgeving als oase van mogelijkheden, gebruik van natuurlijke hulpbronnen; - Plannen maken: het begeleidingsplan; - SRH en het ondersteuningsplan; - Uitvoering, evaluatie, bijstelling; - De ladekast met de hulpmiddelen.
We trachten met het praatcafé een ontmoeting te realiseren tussen mensen die hun alcoholprobleem bespreekbaar willen maken.

Onze partners