KOPP-groep: Kinderen van Ouders met Psychische problemen (leeftijd 8 - 13)

Therapeuten

Omschrijving

In een eerste gezinsgesprek wordt de situatie grondig geschetst en duidelijk mandaat van de ouders gevraagd om in de groep over de thuissituatie te mogen praten.
De 6 groepssessies (2-wekelijks op woensdag van 14u-16u) vormen de kern van het project. De volgende thema’s komen hierin aan bod :
- HALLO, WIE BEN IK ?
uitgebreide kennismaking, eerste verkenning van wat psychisch ziek zijn is, isolement doorbreken
- INFORMATIE, vragenronde aan de psychiater
psycho-educatie adhv folders en brochures, vragen voorbereiden omtrent ziektebeelden en medicatie die tijdens het 2° uur aan de psychiater zelf kunnen gesteld worden.
- MIJN GEZIN ?
zicht krijgen op de rolpatronen in het gezin en de gevolgen op het eigen emotioneel en sociaal functioneren
- STERKER WORDEN ?
zicht krijgen op eigen kwaliteiten en competenties, sociale vaardigheden bevorderen
- MIJN HELPERS ?
sociaal netwerk in kaart brengen met aandacht voor sociale media, kennismaking met hulpverleningsaanbod
- BETER NAAR HUIS ?
Voorbereiding van het terugkoppelingsgesprek : wat nemen we mee naar het eigen gezin

Parallel aan de 2° groepssessie voor kinderen/jongeren vindt er één oudergroepssessie plaats. Hierbinnen krijgen ouders de kans vragen te stellen aan de psychiater (1° uur) omtrent de invloed van psychische moeilijkheden op het opvoedingsproces; alsook wat het mogelijke effect van “sterker wordende” kinderen binnen het gezin kan zijn.

Het traject wordt afgerond met een tweede gezinsgesprek, waarbij ook de professionele verwijzer opnieuw aanwezig is. Op die manier kan de terugkoppeling gemaakt worden van wat tijdens de groep aan bod kwam, hoe dit in de eigen gezinscontext kan verder vorm krijgen, wat geleerd werd en wat werkpunten blijven…

Doelgroep

De KOPP groep staat open voor kinderen van 8 tot 13 jaar, vanaf september voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Voor de aanmelding wordt verwacht dat de (professionele) verwijzer het thema “psychisch ziek zijn” reeds binnen het gezin bespreekbaar maakte.

Lees meer

Doelstellingen

1. Isolement doorbreken : klankbord en (h)erkenning bieden, bespreekbaar maken, stimuleren om steun te zoeken; dit zowel binnen de groep zelf als daarbuiten.
2. Bevorderen van een reële kijk op zichzelf en de ouder : informatie geven over het ziektebeeld, over de mogelijke gevolgen, inzicht in eigen mogelijkheden en die van de ouders, schuldgevoelens en gevoelens van boosheid, onbegrip, … bespreekbaar maken
3. Competentie verhogen : vaardigheden inoefenen om om te gaan met negatieve reacties uit de omgeving, om netwerk te maken en durven gebruiken, om eigen noden en behoeften te onderkennen en hieromtrent acties te plannen, omgaan met eigen gevoelens.
4. Bijdragen tot het bevorderen van een goede ouder-kind relatie : betrokkenheid en begrip van de ouders voor de positie van het kind/de jongere vergroten, inzicht geven in de gevolgen van psychische moeilijkheden (ook op de opvoedingskwaliteiten) kan ‘ontschuldigend’ werken, inzicht geven in het belang van steun zoeken – zowel voor de ouders als voor het kind.
5. Bevorderen van de kennis van het hulpverleningsaanbod, zodat er vroeg genoeg beroep kan gedaan worden op de eerstelijnshulpverlening. Op die manier kan meer preventief i.p.v. curatief gewerkt worden.

Wetenschappelijke evidentie

Uit diverse studies blijkt dat één op de drie kinderen van ouders met psychische problemen zelf ook ernstige problemen ontwikkelt. Via sensibilisering en een preventief groepsaanbod kunnen beschermende factoren aangewend worden (literatuurstudie KOPP-Vlaanderen).

Cyclus 4 (van 24/04/2019 tot 03/07/2019) met 8 sessies


Prijs normaal tarief: € 88,00
Prijs sociaal tarief: € 32,00

Er kan enkel ingeschreven worden op deze activiteit via een verwijzer
# Naam Start Einde Locatie Therapeut(en)
1 Hallo, wie ben ik? 24/04/2019 14:00 24/04/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

2 Groepssessie voor kinderen (Informatie) - vragen aan de psychiater 08/05/2019 14:00 08/05/2019 15:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

3 Groepssessie voor ouders: informatie en vragen aan de psychiater 08/05/2019 15:00 08/05/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

4 Groepssessie voor kinderen: mijn gezin 22/05/2019 14:00 22/05/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

5 Groepssessie voor kinderen: sterker worden 05/06/2019 14:00 05/06/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

6 Groepssessie voor kinderen: mijn helpers 19/06/2019 14:00 19/06/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

7 Groepssessie voor kinderen: beter naar huis 26/06/2019 14:00 26/06/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen

8 Gezinsgesprek/evaluatie: samen verder in ons gezin 03/07/2019 14:00 03/07/2019 16:00 Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20 - 22
8800 Roeselare
Heidi Vandenberghe

Hilde Desloovere
kopp-werker - ADHD - kinderen, ouders en gezinnen