Huishoudelijk reglement

PritLink: Huishoudelijke Reglement
( versie 19.09.2016 )

 

DEFINITIES

PritLink: de samenwerking van de organisaties binnen het werkingsgebied van PRIT, het 
             netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen, dat een aanbod 
             voorziet inzake preventie, onthaal, zorg, behandeling en therapie voor volwassen
             zorggebruikers.

Inhoudelijk Stuurgroep: werkgroep samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere 
                                      organisatie die meewerkt  aan de realisatie van PritLink met als 
                                      opdracht het aanbod inhoudelijk te beoordelen

Netwerkcomité: het netwerkcomité van PRIT, netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden 
                          West-Vlaanderen. Dit orgaan is in de besluitvorming van het netwerk het 
                          hoogste orgaan.

Operationele Stuurgroep: stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordiging van het 
                                         netwerkcomité met als een van de opdrachten de organisatie van 
                                         PritLink te sturen

Aanbodfiche[1]: is een door de Inhoudelijk Stuurgroep bepaald format dat voor ieder aanbod 
                      binnen PritLink opgemaakt, besproken en aanvaard wordt.

Therapeut / educator: ieder natuurlijk persoon die een programma o f aanbod brengt ofwel 
                                   vanuit de organisatie waar hij als werknemer werkt, ofwel op 
                                   zelfstandige basis.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Art 1. Onderhavig huishoudelijk reglement omschrijft de afspraken van toepassing op PritLink zoals bepaald in de documenten “Samenwerkingsovereenkomst”, “Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst” en “Overeenkomst inzake sommige modaliteiten ( op personeelsvlak ) van de samenwerking van het PRIT-netwerk met de organisatie en hun werknemers”.

Het huishoudelijk reglement wordt beoordeeld door het netwerkcomité en desgevallend aangepast.

ORGANEN BINNEN PRITLINK

Operationele Stuurgroep

Art. 2 Op de bijeenkomst van de Operationele Stuurgroep waar PritLink op de agenda staat wordt de voorzitter[2] van de inhoudelijke stuurgroep uitgenodigd.

Art 3. De Operationele Stuurgroep komt minimum 5 maal per jaar samen en heeft volgende bevoegdheden betreffende PritLink:

 • De besluiten en activiteiten van de Inhoudelijk Stuurgroep bekrachtigen
 • Faciliteren van het aanbod
 • De financiële opvolging

Inhoudelijke Stuurgroep

Art 4. De Inhoudelijke Stuurgroep wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger vanuit iedere organisatie die participeert aan PritLink als organisator van een aanbod.

Art 5. De organisatie waarvan de voorzitter van de Inhoudelijke Stuurgroep lid is, kan een tweede vertegenwoordiger hebben.

Art 6. De netwerkpromotor en de netwerkcoordinator maken deel uit van de Inhoudelijke Stuurgroep.

Art 7. De Inhoudelijke Stuurgroep komt minstens 5 maal per jaar samen, én telkens wanneer dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een aanbod.

Art 8. De Inhoudelijke Stuurgroep kan beslissen met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

Art 9. De opdrachten van de Inhoudelijke Stuurgroep:

 • Noden, vragen detecteren en een antwoord daarop voorstellen aan en organiseren voor de organisaties
 • Beoordelen en aanvaarden van een programma op basis van het ingediende ontwerp aanbodfiche. Indien aangewezen kan de therapeut/ educator gehoord worden.
  Onder andere wordt rekening gehouden met:
  • Complementariteit met het bestaande aanbod binnen de verschillende organisaties
  • Noodzakelijkheid van het aanbod binnen de regio
  • Wetenschappelijke onderbouw
 • Promoten van de activiteiten
  • Website
  • Folders
  • Nieuwsbrief
 • Referentiepersonen ( trekkers genoemd in de organisaties ) engageren
 • Verwijzers accepteren
 • Beoordelen en aanvaarden van therapeut / educator
  • Kwalificaties
  • Vaardigheden 
    

THERAPEUT / EDUCATOR

Art 10. Om als therapeut / educator binnen PritLink aanvaard te worden moet een programma aangeboden worden dat positief beoordeeld wordt door de Inhoudelijke Werkgroep. Hiertoe wordt de aanbodfiche ingevuld.

Art 11. Persoonsgebonden informatie verworven tijdens een programma of in het kader van een programma valt onder het beroepsgeheim.

Art. 12. Het is verboden voor een therapeut / educator reclame te maken voor de eigen praktijk of organisatie. Het is aan de verwijzer om verdere stappen te zetten indien een vervolg moet komen op het gevolgde groepsaanbod.

Art. 13. Het is verboden voor een therapeut / educator de persoonsgegevens van de deelnemers aan een programma te gebruiken voor eigen doeleinden, noch deze te delen met derden.

Art 14.. De therapeut / educator is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het aangeboden programma.

Art 15. De therapeut / educator is verantwoordelijk voor het goede verloop van iedere sessie.

Art. 16. Indien de therapeut / educator in de onmogelijkheid is een bepaalde sessie te geven wordt PritLink zo vlug als mogelijk voorafgaand op de hoogte gebracht via mail ( info@pritlink.be ) en telefoon ( 0468 28 27 20 ). PritLink verwittigt de deelnemers.

De therapeut zoekt een vervangdatum die bevestigd wordt door PritLink in functie van beschikbaarheid van het lokaal. Er wordt vanuit PritLink een nieuwe uitnodiging gestuurd naar de participanten.

Indien de onmogelijkheid langer dan een sessie duurt, wordt in samenspraak tussen de Inhoudelijke Stuurgroep en de therapeut / educator een vervanger gezocht.

 

 

VERWIJZER

Art. 17 Iedere persoon of organisatie werkzaam binnen de sectoren welzijn en gezondheid kan zich via de website www.pritlink.be aanmelden als verwijzer. Het gebruik van de software is gratis.

Art. 18 De verwijzer wordt door de Inhoudelijke Stuurgroep aanvaard.

Art. 19 De verwijzer brengt de cliënt aan bij een bepaald groepsaanbod indien dit vereist wordt.

Art. 20 De Inhoudelijke Stuurgroep kan een groepsaanbod vrijstellen van een verplichte verwijzer.

AANMELDEN

Art. 21 Iedere verwijzer kan een persoon aanmelden voor deelname aan een bepaald aanbod binnen PritLink. De verwijzer doet de aanmelding via de website.
Voor die activiteiten waarbij er geen verwijzer nodig is, kan de potentiële deelnemer zichzelf inschrijven via de website.
 

Art. 22 Afhankelijk van het aanbod en de therapeut / educator kan voorafgaand aan de opstart én zoals bepaald in de aanbodfiche, ofwel een kennismakingsgesprek gehouden met de deelnemer, ofwel een intakegesprek. 
Programma’s kunnen ook opgestart worden zonder voorafgaand contact tussen therapeut en deelnemer.

Art. 23 De aanmelding wordt omgezet naar een deelname na betaling van het verschuldigde bedrag.

Art. 24 PritLink heeft het recht bij onvoldoende deelnemers aan een programma, niet op te starten. In de meeste situaties is dit minimum 8 personen, maar dit kan gewijzigd worden door de specificiteit van een programma.
Bij iedere aankondiging moet dit expliciet vermeld worden. Voor het niet opstarten van een programma kan noch door de deelnemers, noch door de therapeut een schadevergoeding of enige andere compensatie gevraagd worden aan PritLink. 
Indien een programma niet opgestart wordt, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort aan de ingeschreven personen.

OPVOLGING

Art. 25 Wanneer er een programma aangeboden wordt waarbij er een verwijzer noodzakelijk is, wordt de verwijzer op de hoogte gebracht van de inschrijving.
Indien de deelnemer het akkoord geeft, wordt de huisarts op de hoogte gebracht van de inschrijving. In ieder geval wordt de deelnemer aangemoedigd de deelname zelf te melden aan de huisarts.

 

 

LOCATIE

Art. 26 In principe wordt het aanbod niet georganiseerd in de organisatie waar de therapeut tewerkgesteld is. 
Het Huis in de Stad wordt als een neutrale plaats beschouwd.
Wanneer het Huis in de Stad gebruikt wordt is er steeds aanwezig: beamer, pointer, flip-over, stiften, balpennen, post-its, papier.
Wanneer er een andere locatie gebruikt wordt zorgt de therapeut / educator zelf voor de materialen die hij nodig heeft in overleg met de eigenaar van die locatie.

Art. 27 Omwille van logistieke of infrastructurele redenen kan afgeweken worden van art.26 Die vraag moet duidelijk omschreven worden in de aanbodfiche.

Art. 28 De therapeut / educator is eindverantwoordelijk voor het lokaal. Dit betekent dat hij als een goede huisvader het lokaal na het beëindigen van de sessie in goede orde en net afsluit zoals overeengekomen met de eigenaar van het lokaal of PritLink.

BETALING DOOR DE DEELNEMER

Art. 29 De financiële bijdrage[3] voor een therapeutische sessie van een uur ( 60 minuten ) bedraagt 15 euro.
 
Deelnemers die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, genieten een verminderd tarief ( 5 euro ).
Deelnemers die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zijn bij het OCMW of het CAW, genieten eveneens van een verminderd tarief ( 5 euro ).
Deelnemers ten laste van hun ouders of voogd die zonder medeweten van de ouders of voogd een sessie volgen, genieten van een verminderd tarief ( 5 euro ).

Deelnemers die onder één van de volgende categorieën vallen, betalen geen bijdrage:
- deelname aan een sessie georganiseerd door CAW Centraal West-Vlaanderen
- gedetineerden: personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of van een vrijheidsbenemende maatregel geheel of gedeeltelijk plaats vindt in een gevangenis
- asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
- personen in een behartenswaardige situatie

Art. 30 Voor sessies die langer duren dan zestig minuten kan PritLink een aangepast tarief, vermeld in art. 30, aanrekenen

Art. 31 Voor een vorming aan professionelen wordt een basisbedrag van €15 per uur aangerekend.

Art. 32 Voor een vormingsmoment dat open staat voor het brede publiek wordt € 10 aangerekend.

BETALING THERAPEUT / EDUCATOR

Art. 33 De therapeut / educator wordt per tijdseenheid van 60 minuten een bedrag van 50 euro betaald door PritLink. Dit bedrag is inclusief de voorbereiding en de nazorg.
Indien de therapeut / educator een persoon is met het statuut van zelfstandige wordt het verschuldigd bedrag na facturatie betaald binnen de geldende termijnen
Indien de therapeut / educator de opdracht uitvoerde vanuit een organisatie, wordt het verschuldigde bedrag na facturatie betaald aan de betreffende organisatie binnen de geldende termijnen.

Art. 34  De therapeut / educator betaalt per uur een overheadkost van 10% aan PritLink. Daartoe maakt PritLink een betalingsverzoek na iedere reeks of indien de reeks langer duurt om de drie maanden.

Art. 35 Voor een therapeut / educator die een opdracht uitvoert binnen het statuut van een zelfstandige wordt een vergoeding betaald voor de verplaatsing domicilie – plaats waar de sessie doorgaat van 0.3412[4] euro per kilometer. De therapeut / educatorvermeldt de afgelegde kilometers en het verschuldigde bedrag op de factuur bedoeld in art. 30.

EVALUATIE

Art. 36 Ieder lid van de Inhoudelijke Stuurgroep kan, mits in acht nemen van de therapeutische beperkingen,  deelnemen aan een sessie ter evaluatie van zowel de therapeut, als van het programma.

Art. 37 Indien de Inhoudelijke Stuurgroep het aangewezen vindt, wordt bij de opstart en op het einde van een programma een meting uitgevoerd om de evolutie en het effect van het programma te evalueren.

Art. 38 Na het beëindigen van het programma wordt een evaluatie gevraagd aan de deelnemers via een standaardformulier. Dit formulier wordt aan de deelnemers per mail bezorgd.

Art. 39 Na het beëindigen van ieder programma wordt aan de therapeut een beoordeling gevraagd.

KLACHTEN

Art. 40 Alle klachten worden gericht aan de netwerkcoordinator en de netwerkpromotor onder andere via het daartoe voorziene formulier op de website of op een andere wijze gekozen door de klager.

Art. 41 Indien de klacht de inhoud van een aanbod betreft wordt dit afgehandeld door de voorzitter van de Inhoudelijke Stuurgroep
Indien de klacht betrekking heeft op het organisatorische wordt dit afgehandeld door de netwerkcoordinator.
Indien de klacht een boekhoudkundig aspect betreft wordt dit afgehandeld door de coördinator PritLink.

Art. 42 Indien een klacht moet behandeld worden door een externe instantie wordt verwezen naar de ombudsman verbonden aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van de Provincie West-Vlaanderen.

Art. 43 De klachten worden besproken in de Inhoudelijke Stuurgroep en desgevallend in de Operationele Stuurgroep van PRIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage ; aanbodfiche

Activiteit Pritlink:  interne infofiche

1.Naam activiteit, eventueel ‘ondertitel’

 

2.Betrokken therapeut(en), competenties en kwalificaties, contactgegevens, opereert in opdracht van /als zelfstandige
 

3.Inschrijvingsvoorwaarden:

 •  intake /geen kennismakingsgesprek
   

4.In welke rubriek hoort de activiteit thuis:

1.Preventie

2.processen

3.Zelfredzaamheid

4.Groepspsychotherapie

5.‘Welbevinden’

6.Communicatie en relatie

 

5.Inhoudelijke facetten

                Omschrijving inhoud:                                        

                Doelgroep/ voorwaarden voor deelname

               Doelstellingen

                Format (Hoe is de sessiereeks opgebouwd en hoe zijn  de sessies opgebouwd?)

                Methodiek (welke methodieken worden gebruikt?)

                Wetenschappelijke evidentie voor deze activiteit

Folder

 

6.Organisatorische facetten

                Min/max aantal deelnemers  min 10 maximum 25

                Mee te brengen door de deelnemers/uitrusting :

                Locatie (in principe Huis in de stad tenzij u een andere locatie verkiest )

Opstelling lokaal:

 • Met tafels
  • Klaslokaal
  • Visgraat
  • U-vorm
  • gesloten opstelling van de tafels
  • Zonder tafels
   • Rijen stoelen
   • Kringvorm

 

Aantal bijeenkomsten:     

                Data, uren en duur   :

                AV-vereisten:

                Lokaal-opstelling-vereisten :

                Catering (in het huis in de stad wordt in principe water en koffie voorzien)

                Lijst inschrijvingen

                Mogelijkheid tussentijds contact tussen deelnemer en therapeut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zie achteraan

[2] Kan in samenspraak met de voorzitter een ander lid zijn van de Inhoudelijke Stuurgroep

[3] De bedragen werden vastgelegd in het netwerkcomité PRIT van 24 juni 2015

[4] Bron: omzendbrief 646 tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015. B.S. 26 juni 2015