Missie / Visie

PritLink is een samenwerkingsinitiatief tussen organisaties binnen PRIT, het netwerk geestelijke gezondheidszorg
Midden West-Vlaanderen ( www.prit.be ). 

PritLink werkt als zodanig binnen de missie van PRIT met bijkomende uitbreiding naar ouderen, kinderen en jongeren en heeft de bedoeling een bijdrage te leveren aan de realisatie van die missie: 

“mensen met psychische en psychiatrische problemen behandelen, begeleiden en ondersteunen waarbij ze de regie over hun eigen leven kunnen houden en waarbij ze die regie kunnen doen in nauwe aansluiting met de thuisomgeving zodat een optimale participatie aan de (lokale ) samenleving mogelijk wordt en blijft.”

Met PRIT engageren we ons tot kwaliteitsvolle zorg en behandeling die uitgaat van de vraag van de cliënten en naaste betrokkenen én die afgestemd is op de bio-psycho-sociale en spirituele noden. We beogen een zorg die tijdig, op maat, veilig, deskundig en effectief is en waarbij we ons baseren op ethische en wetenschappelijk verantwoorde zorg- en behandelvisies en methodieken. Die zorg is gericht op duurzaam herstel, optimale levenskwaliteit en een maximale sociale inclusie. We wensen dit te doen in vol respect voor de (grond)rechten van elke cliënt, elke psychisch kwetsbare burger. We vertrekken vanuit een persoonlijke benadering waarin contact, dialoog en een waarachtige vertrouwensrelatie het fundament vormen.

Als leidraad hanteren we het empowerment-paradigma op drie niveaus:

Op individueel niveau ( empowerment from within )

Individuen, zowel cliënten, familieleden als zorgverleners, spreken we aan op eigen kwaliteiten en krachten, op het ontwikkelen van vaardigheden met toename van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfbepaling in verbondenheid…..

Op collectief niveau ( empowerment with )

Collectief stimuleren we de kracht van zelforganisatie en lotgenotencontact, het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving, sociale steun van de familie, vrienden of buren.

Op politiek – maatschappelijk niveau ( power to ) 

Op het breder politiek-maatschappelijk niveau moeten we meewerken vanuit onze krachten om veranderingen door te voeren zoals het bijsturen naar positieve beeldvorming, het beïnvloeden van vooroordelen, betere toegankelijkheid van voorzieningen en hulpbronnen.

PritLink ambieert door het bundelen van krachten en expertise het aanbod aan interventies m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg in de regio te optimaliseren.

Het PritLink-aanbod is complementair en/of vernieuwend en bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek ongeacht de leeftijd, alsook hun naasten ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ). Het aanbod is een antwoord op een vraag of een nood vanuit die doelgroepen.

PritLink staat in de eerste fase voor groepsprogramma’s die aansluiten op:

 • transdiagnostische processen;
 •  op specifieke diagnosecategorieën of op welomschreven psychosociale problemen.

Non-verbale therapieën zijn hierin geïncludeerd, al dan niet in combinatie met verbale. Het aanbod richt zich zowel op de doelgroep als op de context rond die doelgroep.

Pritlink neemt zowel een verantwoordelijkheid op naar de personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, als naar de betrokken organisaties. Er wordt kwaliteit nagestreefd gebaseerd op actuele  wetenschappelijke inzichten en evoluties binnen het brede domein van de geestelijke gezondheidszorg. Die kwaliteit wordt ook permanent geëvalueerd.

Voor de doelgroepen biedt Pritlink aangepaste programma’s aan die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het aanbod is niet of slechts in beperkte mate aanwezig in de regio zodat het zonder Pritlink niet toegankelijk is voor iedereen die er voor in aanmerking kan komen. Indien een partner hierover expertise bezit krijgt hij de voorkeur om dit binnen Pritlink te organiseren.
 • Door de krachten te bundelen realiseert Pritlink een behandelingsaanbod:
  • waarbij anders door het ontbreken van expertise in de regio het behandelingsaanbod niet georganiseerd zou worden;
  • dat anders door een te beperkt aantal deelnemers in de aparte organisatie(s) niet gerealiseerd zou kunnen worden;
  • dat potentieel toegankelijk is voor cliënten uit alle organisaties.
 • De PritLink-activiteit vervangt geen eventueel lopende behandeling of begeleiding.
 • Het aanbod van PritLink moet betaalbaar zijn.
 • Het aanbod van PritLink is laagdrempelig. De potentiële gebruiker van het aanbod moet op een eenvoudige manier toegang hebben tot de nodige informatie en moet zich op een eenvoudige wijze kunnen inschrijven.
 • De PritLink-activiteiten zijn qua werkzaamheid ondersteund door wetenschappelijke evidentie. We streven kwaliteit na gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Om bovenstaande te realiseren moet PritLink faciliterend werken om nieuwe ontwikkelingen en evoluties snel in het potentiële aanbod aan te bieden via de meest aangewezen kanalen.

Dit wordt in een eerste fase gerealiseerd in groepsactiviteiten. In een verdere fase moet gestreefd  worden om het volledige ambulante aanbod binnen de regio PRIT te centraliseren, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Eveneens in een latere fase hoort het onderzoeken van de meerwaarde van de  inclusie  van  individuele begeleidingen en onlinehulpverlening  binnen dit concept.