Wat is Surplus²?

Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Het Surplus²-aanbod is bedoeld voor personen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, ongeacht de leeftijd. Ook  mensen uit hun nabije omgeving ( familie, mantelzorgers, vrienden, .. ) zijn welkom!

Binnen het PritLink aanbod hebben we drie belangrijke pijlers:

Pijler 1: Vorming en informatiemomenten naar hulpverleners en het ruime publiek

Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering van en voor hulpverleners uit de regio: opzetten van vorming en opleidingen, op basis van gesignaleerde noden m.b.t. geestelijke gezondheid.
Surplus² zet ook laagdrempelige informatieve bijeenkomsten op rond geestelijke gezondheid voor een ruimer publiek. Meestal vormen deze informatieve bijeenkomsten een laagdrempelige opstap naar de twee andere pijlers binnen Surplus².  Deskundige lesgevers verzorgen deze vormingen en informatiemomenten.

Pijler 2: Groepstrainingen en -therapieën

Persoonlijke groei wordt onder leiding van een deskundige bevorderd en bewerkstelligd door actief, in relatief kleine groepen, rond een thema te werken.  De aangeboden thema’s worden veelal ‘transdiagnostische processen’ genoemd: onderliggende kwetsbaarheden die groei en zelfontplooiing belemmeren en de kans op ‘struikelen’ of op herval verhogen. Voorbeelden zijn: piekeren, emotieregulatie, sociale vaardigheden, somberheid, slaapproblemen, angst, sociale angst,… .
De kwaliteit van het aanbod wordt verzekerd op basis van een evidence-based onderbouw. De therapeuten of trainers beschikken over relevante ervaring.  Een activiteit uit het programma vervangt geen lopende behandeling. De deelname kan op zichzelf zinvol en voldoende zijn. Het kan tevens een aanvulling zijn op een lopende behandeling of een vervolg erop.

Pijler 3: HerstelAcademie en herstelondersteunende activiteiten

De derde pijler baseert zich op de principes van de HerstelAcademie, maar zet ook in op een breder aanbod aan herstelondersteunende activiteiten.  De HerstelAcademie organiseert cursussen rond herstel, in co-productie tussen ervaringsdeskundigen in geestelijke gezondheid en professionelen, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit hun omgeving. Vanuit hun persoonlijke ontwikkeling kunnen cursisten aan de HerstelAcademie verder groeien om hun ervaring in te zetten als “belevingsgerichte expert” binnen een cursus.
Deze derde pijler:

  • stimuleert cursisten om hun talenten en krachten (opnieuw) te herkennen en te gebruiken.
  • staat mensen bij in het ontdekken van mogelijkheden en leren van vaardigheden.
  • vertrekt vanuit doelen en ambities van de mensen zelf.
  • een coaching model ondersteunt mensen om hun eigen doelen en oplossingen na te streven en zo expert te worden in zelfmanagement.
     

Bekijk zeker de catalogus op de website voor het volledige aanbod!